News

Aktualności

Meanwhile far away in the world ...
Tymczasem daleko w świecie ...

Who would like to live like this? Houses on water for fishermen in Strait of Malacca 🇲🇾 Kto by chciał tak mieszkać? Domy na wodzie dla rybaków w Cieśninie Malakka 🇲🇾

· More · Więcej


Meanwhile far away in the world ...
Tymczasem daleko w świecie ...

Parit Jawa - very busy sea port with hundreds of fishing boats and very cheap and fresh sea food! 🦀 Parit Jawa - bardzo pracowity port morski z setkami łodzi rybackich i bardzo tanie i świeże owoce morza! 🦀

· More · Więcej


Meanwhile far away in the world ...
Tymczasem daleko w świecie ...

Here monkeys feed on shield shrimps. They catch them in the shalows 🐒 Tu małpy jedzą przekopnice. Łapią je na płyciznach 🐒 Here monkeys feed on shield shrimps. They catch them in the shalows 🐒 Tu małpy jedzą przekopnice. Łapią je na płyciznach 🐒

· More · Więcej


Meanwhile far away in the world ...
Tymczasem daleko w świecie ...

I do already love riding here on a bicycle. The first wild shortcut on a way through Malaysia looked like this 😍 Yes, this is a coconut 🌴 Już uwielbiam jazdę rowerem tutaj. Pierwszy dziki skrót na trasie przez Malezję wyglądał tak 😍 Tak, to jest kokos 🌴

· More · Więcej


Meanwhile far away in the world ...
Tymczasem daleko w świecie ...

You’re sitting under the tree, drinking water and ... one buddy comes to say hello 🦎 Siedzisz pod drzewem, pijesz wodę i ... jeden gość przychodzi się przywitać 🦎

· More · Więcej


Meanwhile far away in the world ...
Tymczasem daleko w świecie ...

Right here, right now! Greetings with a view of Strait of Malacca! 🇲🇾 Tu i teraz! Pozdrowienia z widokiem na Cieśninę Malakka! 🇲🇾

· More · Więcej


Meanwhile far away in the world ...
Tymczasem daleko w świecie ...

Riding along the coastline is definitely my favourite part on that journey. I just love the sea! 😍 Jazda wzdłuż linii brzegowej to zdecydowanie ulubiona część tej wyprawy. Po prostu kocham morze! 😍

· More · Więcej


Meanwhile far away in the world ...
Tymczasem daleko w świecie ...

Greetings for the international team of @maze_handcraft (Instagram)🤘🏻 They’re selling things they made and travel for that money and some things are really fancy. Can you? Yes, you can! 😀 Pozdrowienia dla międzynarodowej drużyny @maze_handcraft 🤘🏻 Sprzedają zrobione przez siebie rzeczy i za tą kasę podróżują, a niektóre rzeczy mają bardzo wyszuane. Można? Można! 😀

· More · Więcej


Meanwhile far away in the world ...
Tymczasem daleko w świecie ...

I’ll show you a place so astonishing in details that visiting Malaysia without seeing Malacca (https://en.m.wikipedia.org/wiki/Malacca) will not be complete anymore 🇲🇾 Pokażę wam miasto tak cudne w detalach, że wizyta w Malezji bez odwiedzenia Malakki (https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Malakka_(miasto)) nigdy więcej nie będzie kompletna 🇲🇾 UNESCO World Heritage 😍

· More · Więcej


Meanwhile far away in the world ...
Tymczasem daleko w świecie ...

Ruins of St. Paul’s Church - the oldest catholic church in Malaysia and Southeast Asia (https://en.m.wikipedia.org/wiki/St._Paul%27s_Church_(Melaka)). It looks like the old mission from movies with Ennio Morricone’s music 🇲🇾 Ruiny Kościoła Św. Pawła - najstarszego kościoła katolickiego w Malezji i całej południowo-wschodniej Azji. Wygląda jak stara misja z filmów z muzyką Ennio Morricone 🇲🇾

· More · Więcej


Meanwhile far away in the world ...
Tymczasem daleko w świecie ...

Okay, here is the situation - meet my new travel buddies 😂 We „beautified” my iron horse a little bit. Now we have enough room to get some hot chicks for a ride to Singapore. It’s better than Lambo! Just get some bananas 🍌 Okej, taka sytuacja - poznajcie moich nowych towarzyszy podróży 😂 Nieco „upiękrzyliśmy” mojego żelaznego konia. Teraz mamy wystarczająco miejsca żeby zabrać jakieś gorące laski na przejażdżkę do Singapuru. To lepsze niż Lambo! Tylko weźcie banany 🍌

· More · Więcej


Meanwhile far away in the world ...
Tymczasem daleko w świecie ...

When I’ll be back in Poland I’ll eat fishes from your aquarium too 😂 Enjoying the supper. Bon appetit! 🇲🇾 Gdy wrócę do Polski tobie też zjem rybki z akwarium 😂 Delektuję się kolacją. Smacznego! 🇲🇾

· More · Więcej


Meanwhile far away in the world ...
Tymczasem daleko w świecie ...

A breakfast straight from the tree. Bon appetit! 🇲🇾 Śniadanie prosto z drzewa. Smacznego! 🇲🇾

· More · Więcej


Partners

Partnerzy

[EN] Extreme adventures require the most reliable company and almost everythingproof equipment. Are you going somewhere? Check offer of my partners. For this trip I have invited those whom I consider the best of the best on the market.

[PL] Ekstremalne przygody wymagają najbardziej niezawodnego towarzystwa i niemal wszystkoodpornego sprzętu. Wybierasz się gdzieś? Sprawdź ofertę moich partnerów. Do tej podróży zaprosiłem tych, których uważam za najlepszych z najlepszych na rynku.

www.poland.pl
[EN] Thanks to the cooperation with Marketing Office of the you will hear from me from time to time on the main polish web site - www.poland.pl!
[PL] Dzięki współpracy z Biurem Marketingu Ministerstwa Spraw Zagranicznych usłyszysz o mnie od czasu do czasu na głównej polskiej stronie - www.poland.pl!
www.gshock.com
[EN] The time on the way is measured by the only everythingproof watch brand - . Pick one for your adventure - on the land, out at sea, in the sky!
[PL] Czas na trasie jest mierzony przez jedyną wszystkoodporną markę zegarków - G-Shock. Zabierz jeden na swoją przygodę - na lądzie, na morzu, w powietrzu!
www.geobike.eu
[EN] The first electric bicycle to make a 50000 kilometers journey around the world - . I do really like these models - , and . What do you think?
[PL] Pierwszy elektryczny rower w 50000 kilometrowej podróży dookoła świata - polski rower. Bardzo podobają mi się te modele - , i . Co ty na to?
www.redbull.com
[EN] The absolute master class as far as a support of sport activities is concerned. gives you wings!
[PL] Absolutnie mistrzowska klasa we wspieraniu aktywności sportowych. Red Bull doda ci skrzydeł!

Photos

Zdjęcia

Videos

Filmy

Annapurna
14.12.2017 10:20

The view of Annapurna🇳🇵 Widok na Annapurnę🇳🇵

The way up
14.12.2017 10:14

Let’s go higher to see Annapurna. The shortcut to Sarangkot🇳🇵 Chodźmy wyżej zobaczyć Annapurnę. Skrót do Sarankot 🇳🇵

Events

Wydarzenia

Hints

Wskazówki

 1. General information about the countries you will visit, about their history, culture can be found in Wikipedia - it is a very convenient source of knowledge.
 2. Technical issues, information about visas, warnings can be found on pages of diplomatic missions in you country - a very useful site in Poland is Polak za granicą run by the Ministry of Foreign Affairs.
 3. To avoid suprises get an insurance. I could not find a satisfactory one in Poland - all were expensive and sums were rather funny. Visit World Nomads or Seven Corners if you want something serious!
 4. To check mobile networks availability on your way visit OpenSignal.
 5. WiFi Map application will help you find free hotspots around the globe.
 6. Before you go check prices in your destination - Numbeo will help you with it. If you like numbers, you may also check NationMaster.
 7. You will find almost every route in Google Maps or Google Earth.
 8. Set up an account on Couchsurfing if you would like to hang out with people from all over the world who may sometimes help you on your way.
 9. If you need an inexpensive place to stay for the night - visit hostelworld.com, hostelbookers.com, hostels.com or gomio.com.
 10. If you travel from one country to another it is good to check other connections than flights. Travelling by ferries made my transportation costs 80% cheaper than a plane on some parts of this trip.
 11. If you travel with a bicycle or any other sport equipment - visit this page!
 12. If you travel with a compass mind the magnetic declination.
 13. On Language Learning page you will find useful words and phrases in every language.
 14. If you are interested in fauna and flora of the concerned region - I recommend such pages as Map of Life, The Animal Files or WWF.
 15. Sometimes it is good to check the global map of wind, weather and ocean conditions.
 16. If you want to see my country - one of the safest holiday destinantions (according to express.co.uk) and the safest one in the whole EU for women (according to www.liberation.fr) - do not think twice!
 1. Ogólne informacje o krajach do których się wybierasz, o ich historii, kulturze znajdziesz w Wikipedii - to bardzo wygodne źródło wiedzy.
 2. Sprawy techniczne, informacje o wizach, ostrzeżenia znajdziesz na stronach placówek dyplomatycznych w swoim kraju - w Polsce bardzo użyteczną strona jest Polak za granicą prowadzona przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych.
 3. By uniknąć niespodzianek kup ubezpieczenie. Nie znalazłem satysfakcjonującego w Polsce - wszystkie drogie, a sumy raczej śmieszne. Zerknij na World Nomads lub Seven Corners jak potrzebujesz czegoś na poważnie!
 4. W celu sprawdzenia dostępności sieci komórkowych po drodze zajrzyj na OpenSignal.
 5. Aplikacja WiFi Map pomoże Ci znaleźć darmowe hotspoty na całym świecie.
 6. Zanim pojedziesz sprawdź ceny w miejscu do którego się wybierasz - Numbeo ci w tym pomoże. Jak lubisz cyferki, możesz też zajrzeć na NationMaster.
 7. Prawie każdą trasę znajdziesz w Mapach Google lub Google Earth.
 8. Załóż konto na Couchsurfing gdy chcesz spotykać ludzi z całego świata, którzy czasem mogą pomóc Ci po drodze.
 9. Jeżeli potrzebujesz niedrogiego miejsca by zatrzymać się na noc - odwiedź hostelworld.com, hostelbookers.com, hostels.com lub gomio.com.
 10. Jeżeli przemieszczasz się między krajami, dobrze jest sprawdzić połączenia inne niż lotnicze. Przeprawy promowe są o 80% tańsze na niektórych odcinkach mojej trasy niż samolot.
 11. Jeżeli podróżujesz z rowerem lub z innym sportowym sprzętem - odwiedź tę stronę!
 12. Jeżeli podróżujesz z kompasem miej na uwadze deklinację magnetyczną.
 13. Na stronie Language Learning znajdziesz przydatne słówka i zwroty w każdym języku.
 14. Jeżeli interesuje cię fauna i flora danego regionu - polecam takie strony jak Map of Life, The Animal Files lub WWF.
 15. Czasem dobrze jest zerknąć na globalną mapę wiatów, pogody i stanu oceanów.
 16. Jeżeli chcesz zobaczyć mój kraj - jedną z najbardziej bezpiecznych wakacyjnych destynacji (według express.co.uk) i najbezpieczniejszy kraj dla kobiet w całej UE (według www.liberation.fr) - nie zastanawiaj się długo!

If you would like to see any of places on my way, check the route or turn on a large map and click the information icon (i) on each country that I am going through - there you will find selected hotels where you can stop with a direct link to their booking page.

Jeżeli chcesz zobaczyć któreś z miejsc na mojej drodze, przejrzyj trasę lub włącz dużą mapę i kliknij ikonkę informacji (i) na każdym kraju przez który jadę - znajdziesz tam wybrane hotele, w których możesz się zatrzymać z bezpośrednim linkiem do ich strony z rezerwacjami.

Follow me!

Śledź mnie!

The journey of a thousand miles begins with a single step.
Podróż tysiąca mil zaczyna się jednym krokiem.
— Lao Tzu —

The Route

Trasa

Bulgaria
Azerbaijan
Kazakhstan
Kyrgyzstan
Tajikistan
India
Nepal
India
Bangladesh
India
Thailand
Cambodia
Indonesia
Australia
South Korea
United States
Guatemala
El Salvador
Nicaragua
Costa Rica
Argentina
Portugal
Switzerland
Czech Republic

The Map

Mapa

[EN] Do not hesitate to add me as a friend if you want to. You will find me on Facebook, LinkedIn or VK. Maybe we will meet on the way, who knows! I am constantly looking for good people along the way, who would want to give me a shelter for the night. A piece of a floor or a place to put a tent and an access to water is enough. If you would like to accompany me during my travel in selected countries (dates above) - tell me about it. If you would find some time to show me your town - let me know! Our photo to the Internet is a must!

[PL] Jak chcesz mnie dodać do znajomych, nie wahaj się. Znajdziesz mnie w sieciach Facebook, LinkedIn lub VK. Może spotkamy się po drodze, kto wie! Stale szukam dobrych ludzi na trasie, którzy będą chcieli udzielić mi schronienia na noc. Wystarczy kawałek podłogi lub miejsce, żeby postawić namiot i dostęp do wody. Jeżeli chcesz potowarzyszyć mi w podróży w wybranych krajach (daty powyżej) - powiedz mi o tym. Jeżeli znajdziesz chwilę czasu, żeby pokazać mi swoje miasto - daj znać! Nasze zdjęcie do Internetu to mus!

[EN] Maybe you want to see the flag with your brand on the top of the world? Or maybe with PayPal and 5$ you can help me raise funds for the next adventure.

[PL] Może chcesz zobaczyć flagę z twoją marką na dachu świata? A może masz konto PayPal i 5$ i możesz mi pomóc w zbieraniu funduszy na kolejną przygodę.

Facebook · Google+ · VK · Twitter · Instagram · YouTube · ASK.fm
Copyright © 2018 kosmopolack.life. All rights reserved.