News

Aktualności

Meanwhile far away in the world ...
Tymczasem daleko w świecie ...

My road through beautiful Malaysia is now online. Both coasts, 1200 km. Enjoy! 🇲🇾️ Moja droga przez piękną Malezję jest już w sieci. Oba wybrzeża, 1200 km. Miłego oglądania! 🇲🇾️ — Products shown: GEOBIKE X-ROAD 2.0 and CASIO G-SHOCK MUDMASTER.

· More · Więcej


Meanwhile far away in the world ...
Tymczasem daleko w świecie ...

I am ... in Singapore! The full gallery is now online. Only 100 km ride but through the city which looks like one big beautiful postcard 🇸🇬 Jestem ... i Singapurze! Pełna galeria od teraz w sieci. Tylko 100 km jazdy ale przez miasto które wygląda jak wielka piękna widokówka 🇸🇬 — Products shown: GEOBIKE X-ROAD 2.0 and CASIO G-SHOCK MUDMASTER.

· More · Więcej


Meanwhile far away in the world ...
Tymczasem daleko w świecie ...

I do announce with the greatest pleasure that from now on "Rowertour - the magazine of a bicycle tourism" (www.rowertour.pl) is the official media patron of kosmopolack.life journey - still more than 30000 km and 35 countries ahead ... and one little interview inside! 🌎 Z największą przyjemnością ogłaszam, że od teraz "Rowertour - magazyn turystyki rowerowej" (www.rowertour.pl) jest oficjalnym patronem medialnym wyprawy kosmopolack.life - wciąż ponad 30000 km i 35 krajów przede mną ... i jeden mały wywiad w środku! 🌎

· More · Więcej


Meanwhile far away in the world ...
Tymczasem daleko w świecie ...

From Poland around the world on a bicycle! My partners: Poland.pl, Casio G-Shock, Geobike. Media patron: Rowertour. — Products shown: GEOBIKE X-ROAD 2.0 and CASIO G-SHOCK MUDMASTER.

· More · Więcej


Meanwhile far away in the world ...
Tymczasem daleko w świecie ...

The same road during the day looks much more friendly. Yes, I was sleeping at this road in these woods 🤘🏻 Ta sama droga w dzień wygląda znacznie przyjaźniej. Tak, spałem przy tej drodze w tym lesie 🤘🏻

· More · Więcej


Meanwhile far away in the world ...
Tymczasem daleko w świecie ...

Where am I? 😂 It was my last night in Malaysia. Two days in rain, 220 km, all wet, I’m dead 🇲🇾 Gdzie ja jestem? 😂 To była moja ostatnia noc w Malezji. Dwa dni w deszczu, 220 km, wszystko mokre, umieram 🇲🇾

· More · Więcej


Meanwhile far away in the world ...
Tymczasem daleko w świecie ...

I need to answer to one of the most common guestions I get on my way - what do you need a stick for❓ The answer is quite simple - I bought a bamboo one in India as a trekking pole. Why? This one was for 2$ and the pro one from the sport shop was for 30$ and I think the bamboo is the best kind of wood for any outdoor activity🎋 Besides as often as you must make a stop at the side of the road and „do things” it is always better to check the ground in countries like India, Nepal, Malaysia, Thailand etc. to avoid snakes, scorpios etc. Am I right? 😀 Muszę odpowiedzieć na jedno z najczęstszych pytań, które zbieram na trasie - po co mi potrzebny kij❓ Odpowiedź jest prosta - kupiłem w Indiach bambusowy jako kij trekingowy. Czemu? Ten kosztował 2$, a profesjonalny ze sklepu sportowego 30$, a uważam, że bambus to najlepsze drewno do aktywności na zewnątrz🎋 Poza tym tak często jak musisz się zatrzymać obok drogi, żeby „załatwić sprawy”, w krajach takich jak Indie, Nepal, Malezja, Tajlandia etc. lepiej jest sprawdzić ziemię, by uniknąć węży, skorpionów itd. Mam rację? 😀

· More · Więcej


Meanwhile far away in the world ...
Tymczasem daleko w świecie ...

Greetings to all G-Shock freaks! I guess that in Thailand we’ll dive a bit deeper. G-Shock is my partner on that trip and this beauty (Mudmaster) is water resistant up to 20 bar which means 200 meters 🤘🏻 Pozdrowienia dla wszystkich G-Shockowych wariatów! Chyba w Tajlandii zanurkujemy ciut głębiej. G-Shock jest moim partnerem w tej wyprawie, a to cacko (Mudmaster) jest wodoodporne do 20 bar czyli 200 metrów 🤘🏻

· More · Więcej


Meanwhile far away in the world ...
Tymczasem daleko w świecie ...

„We do not inherit the Earth from our ancestors - we borrow it from our children.” Turtle Alley - unique place in Kuala Terengganu. Go there and read everything what is on both walls 🐢 „Nie dziedziczymy Ziemii po naszych przodkach - pożyczamy ją od naszych dzieci.” Żółwia Alejka - unikalne miejsce w Kuala Terengganu. Idź tam i przeczytaj wszystko, co jest na obu ścianach 🐢

· More · Więcej


Meanwhile far away in the world ...
Tymczasem daleko w świecie ...

Street art with a message is always precious 🦈 Uliczna sztuka z przesłaniem jest zawsze cenna 🦈

· More · Więcej


Meanwhile far away in the world ...
Tymczasem daleko w świecie ...

Good morning sunshines! I found something that describes the local food perfectly - it’s delicious and cheap ... and you can get „soon fat” but with smile on your face 😂 Dzień dobry słoneczka! Znalazłem coś, co opisuje lokane jedzenie idealnie - jest pyszne i tanie ... i możesz być „soon fat” ale z uśmiechem na twarzy 😂

· More · Więcej


Partners

Partnerzy

[EN] Extreme adventures require the most reliable company and almost everythingproof equipment. Are you going somewhere? Check offer of my partners. For this trip I have invited those whom I consider the best of the best on the market.

[PL] Ekstremalne przygody wymagają najbardziej niezawodnego towarzystwa i niemal wszystkoodpornego sprzętu. Wybierasz się gdzieś? Sprawdź ofertę moich partnerów. Do tej podróży zaprosiłem tych, których uważam za najlepszych z najlepszych na rynku.

Poland.pl
[EN] Thanks to the cooperation with Marketing Office of the you will hear from me from time to time on the main polish web site - www.poland.pl!
[PL] Dzięki współpracy z Biurem Marketingu Ministerstwa Spraw Zagranicznych usłyszysz o mnie od czasu do czasu na głównej polskiej stronie - www.poland.pl!
Casio G-Shock
[EN] The time on the way is measured by the only everythingproof watch brand - . Pick one for your adventure - on the land, out at sea, in the sky!
[PL] Czas na trasie jest mierzony przez jedyną wszystkoodporną markę zegarków - G-Shock. Zabierz jeden na swoją przygodę - na lądzie, na morzu, w powietrzu!
Geobike
[EN] The first electric bicycle to make a 50000 kilometers journey around the world - . I do really like these models - , and . What do you think?
[PL] Pierwszy elektryczny rower w 50000 kilometrowej podróży dookoła świata - polski rower. Bardzo podobają mi się te modele - , i . Co ty na to?
Join me!
[EN] Do you have a product to show? Would you like to join me on that journey? Still more than 30000 km and 35 countries ahead.
[PL] Masz produkt do pokazania? Chcesz dołączyć do mnie na tej wyprawie? Wciąż ponad 30000 km i 35 krajów przede mną. Daj znać!

Media patronage

Patronat medialny

Supporting partners

Partnerzy wspierający

Photos

Zdjęcia

Videos

Filmy

Hello Thailand!
15.02.2018 22:23

12000 km in my legs. Alone around the world on a bicycle. Now Thailand 🇹🇭 See you on my way! 🤘🏻 12000 km w nogach. Samotnie rowerem dookoła świata. Teraz Tajlandia 🇹🇭 Do zobaczenia na trasie! 🤘🏻

Invitation!
08.02.2018 14:41

What’s you plan for holidays? Maybe you’d like to join me? Three countries - Thailand, Cambodia, Vietnam and 850 kilometers (two weeks, three weekends) on a bicycle (50 km a day). Start - Bangkok, stop - Sajgon. Do you want to? Write to me! We start in February🤘🏻

Events

Wydarzenia

Hints

Wskazówki

 1. General information about the countries you will visit, about their history, culture can be found in Wikipedia - it is a very convenient source of knowledge.
 2. Technical issues, information about visas, warnings can be found on pages of diplomatic missions in you country - a very useful site in Poland is Polak za granicą run by the Ministry of Foreign Affairs.
 3. To avoid suprises get an insurance. I could not find a satisfactory one in Poland - all were expensive and sums were rather funny. Visit World Nomads or Seven Corners if you want something serious!
 4. To check mobile networks availability on your way visit OpenSignal.
 5. WiFi Map application will help you find free hotspots around the globe.
 6. Before you go check prices in your destination - Numbeo will help you with it. If you like numbers, you may also check NationMaster.
 7. You will find almost every route in Google Maps or Google Earth.
 8. Set up an account on Couchsurfing if you would like to hang out with people from all over the world who may sometimes help you on your way.
 9. If you need an inexpensive place to stay for the night - visit hostelworld.com, hostelbookers.com, hostels.com or gomio.com.
 10. If you travel from one country to another it is good to check other connections than flights. Travelling by ferries made my transportation costs 80% cheaper than a plane on some parts of this trip.
 11. If you travel with a bicycle or any other sport equipment - visit this page!
 12. If you travel with a compass mind the magnetic declination.
 13. On Language Learning page you will find useful words and phrases in every language.
 14. If you are interested in fauna and flora of the concerned region - I recommend such pages as Map of Life, The Animal Files or WWF.
 15. Sometimes it is good to check the global map of wind, weather and ocean conditions.
 16. If you want to see my country - one of the safest holiday destinantions (according to express.co.uk) and the safest one in the whole EU for women (according to www.liberation.fr) - do not think twice!
 1. Ogólne informacje o krajach do których się wybierasz, o ich historii, kulturze znajdziesz w Wikipedii - to bardzo wygodne źródło wiedzy.
 2. Sprawy techniczne, informacje o wizach, ostrzeżenia znajdziesz na stronach placówek dyplomatycznych w swoim kraju - w Polsce bardzo użyteczną strona jest Polak za granicą prowadzona przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych.
 3. By uniknąć niespodzianek kup ubezpieczenie. Nie znalazłem satysfakcjonującego w Polsce - wszystkie drogie, a sumy raczej śmieszne. Zerknij na World Nomads lub Seven Corners jak potrzebujesz czegoś na poważnie!
 4. W celu sprawdzenia dostępności sieci komórkowych po drodze zajrzyj na OpenSignal.
 5. Aplikacja WiFi Map pomoże Ci znaleźć darmowe hotspoty na całym świecie.
 6. Zanim pojedziesz sprawdź ceny w miejscu do którego się wybierasz - Numbeo ci w tym pomoże. Jak lubisz cyferki, możesz też zajrzeć na NationMaster.
 7. Prawie każdą trasę znajdziesz w Mapach Google lub Google Earth.
 8. Załóż konto na Couchsurfing gdy chcesz spotykać ludzi z całego świata, którzy czasem mogą pomóc Ci po drodze.
 9. Jeżeli potrzebujesz niedrogiego miejsca by zatrzymać się na noc - odwiedź hostelworld.com, hostelbookers.com, hostels.com lub gomio.com.
 10. Jeżeli przemieszczasz się między krajami, dobrze jest sprawdzić połączenia inne niż lotnicze. Przeprawy promowe są o 80% tańsze na niektórych odcinkach mojej trasy niż samolot.
 11. Jeżeli podróżujesz z rowerem lub z innym sportowym sprzętem - odwiedź tę stronę!
 12. Jeżeli podróżujesz z kompasem miej na uwadze deklinację magnetyczną.
 13. Na stronie Language Learning znajdziesz przydatne słówka i zwroty w każdym języku.
 14. Jeżeli interesuje cię fauna i flora danego regionu - polecam takie strony jak Map of Life, The Animal Files lub WWF.
 15. Czasem dobrze jest zerknąć na globalną mapę wiatów, pogody i stanu oceanów.
 16. Jeżeli chcesz zobaczyć mój kraj - jedną z najbardziej bezpiecznych wakacyjnych destynacji (według express.co.uk) i najbezpieczniejszy kraj dla kobiet w całej UE (według www.liberation.fr) - nie zastanawiaj się długo!

If you would like to see any of places on my way, check the route or turn on a large map and click the information icon (i) on each country that I am going through - there you will find selected hotels where you can stop with a direct link to their booking page.

Jeżeli chcesz zobaczyć któreś z miejsc na mojej drodze, przejrzyj trasę lub włącz dużą mapę i kliknij ikonkę informacji (i) na każdym kraju przez który jadę - znajdziesz tam wybrane hotele, w których możesz się zatrzymać z bezpośrednim linkiem do ich strony z rezerwacjami.

Follow me!

Śledź mnie!

Once a year, go someplace you’ve never been before.
Raz w roku jedź tam, gdzie jeszcze cię nie było.

The Route

Trasa

Bulgaria
Azerbaijan
Kazakhstan
Kyrgyzstan
Tajikistan
India
Nepal
India
Bangladesh
India
Thailand
Cambodia
Indonesia
Australia
South Korea
United States
Guatemala
El Salvador
Nicaragua
Costa Rica
Argentina
Portugal
Switzerland
Czech Republic

The Map

Mapa

[EN] Do not hesitate to add me as a friend if you want to. You will find me on Facebook, LinkedIn or VK. Maybe we will meet on the way, who knows! I am constantly looking for good people along the way, who would want to give me a shelter for the night. A piece of a floor or a place to put a tent and an access to water is enough. If you would like to accompany me during my travel in selected countries (dates above) - tell me about it. If you would find some time to show me your town - let me know! Our photo to the Internet is a must!

[PL] Jak chcesz mnie dodać do znajomych, nie wahaj się. Znajdziesz mnie w sieciach Facebook, LinkedIn lub VK. Może spotkamy się po drodze, kto wie! Stale szukam dobrych ludzi na trasie, którzy będą chcieli udzielić mi schronienia na noc. Wystarczy kawałek podłogi lub miejsce, żeby postawić namiot i dostęp do wody. Jeżeli chcesz potowarzyszyć mi w podróży w wybranych krajach (daty powyżej) - powiedz mi o tym. Jeżeli znajdziesz chwilę czasu, żeby pokazać mi swoje miasto - daj znać! Nasze zdjęcie do Internetu to mus!

[EN] Maybe you want to see the flag with your brand on the top of the world? Or maybe with PayPal and 5$ you can help me raise funds for the next adventure.

[PL] Może chcesz zobaczyć flagę z twoją marką na dachu świata? A może masz konto PayPal i 5$ i możesz mi pomóc w zbieraniu funduszy na kolejną przygodę.

Facebook · Google+ · VK · Twitter · Instagram · YouTube · ASK.fm
Copyright © 2018 kosmopolack.life. All rights reserved.